Có 1 kết quả:

cổ ngữ

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Ngôn ngữ thời xưa. ◇Nhan thị gia huấn 顏氏家訓: “Nhi cổ ngữ dữ kim thù  biệt, kì gian khinh trọng thanh trọc, do vị khả hiểu” 而古語與今殊別, 其間輕重清濁, 猶未可曉 (Âm từ 音辭).
2. Câu nói hay truyền lại từ xưa.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng nói thời xưa — Câu nói hay có từ xưa.

Một số bài thơ có sử dụng