Có 1 kết quả:

cổ tích

1/1

cổ tích

phồn thể

Từ điển phổ thông

dấu vết còn lại từ xa xưa

Một số bài thơ có sử dụng