Có 1 kết quả:

cổ phong

1/1

cổ phong

giản thể

Từ điển phổ thông

thời cổ, thời xưa