Có 1 kết quả:

cổ thể

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Xem “cổ thể thi” 古體詩.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Lối thơ văn xưa.

Một số bài thơ có sử dụng