Có 1 kết quả:

cổ lỗ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Thô xấu cũ kĩ.