Có 1 kết quả:

khấu đầu

1/1

khấu đầu

giản thể

Từ điển phổ thông

khấu đầu, quỳ lạy, cúi lạy