Có 1 kết quả:

khấu mã

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Níu cương ngựa cho dừng lại. Cũng viết là “khấu mã” 扣馬.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Níu cương ngựa cho dừng lại.