Có 1 kết quả:

chỉ hảo

1/1

chỉ hảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

phải, bắt buộc

Một số bài thơ có sử dụng