Có 1 kết quả:

khiếu hảm

1/1

khiếu hảm

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hò hét, la ó