Có 1 kết quả:

khiếu hiêu

1/1

khiếu hiêu

phồn thể

Từ điển phổ thông

huýt sáo, thổi sáo

Một số bài thơ có sử dụng