Có 1 kết quả:

khiếu nại

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Kêu nài về sự việc phi lí phải chịu.