Có 1 kết quả:

khiếu hảo

1/1

khiếu hảo

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hoan nghênh, tán thưởng, cổ vũ