Có 1 kết quả:

khiếu tỉnh

1/1

khiếu tỉnh

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

gọi dậy, đánh thức