Có 1 kết quả:

triệu khai

1/1

triệu khai

giản thể

Từ điển phổ thông

triệu tập, mời đến