Có 1 kết quả:

triệu tập

1/1

triệu tập

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

1. triệu tập, nhóm họp
2. tập hợp lại, thu thập

Từ điển trích dẫn

1. Chiêu tập, tụ hợp.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Gọi tới nhóm họp.