Có 1 kết quả:

đinh đang

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Như Đinh đang 丁當.