Có 1 kết quả:

khả phạ

1/1

khả phạ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đáng sợ, dễ sợ

Một số bài thơ có sử dụng