Có 1 kết quả:

khả khán

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Coi được, có giá trị.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Coi được. Vừa mắt.