Có 1 kết quả:

khả quan

1/1

khả quan

giản thể

Từ điển phổ thông

1. đáng kể
2. có triển vọng