Có 1 kết quả:

khả thân

1/1

khả thân

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

vừa vặn, hợp (quần áo)

Một số bài thơ có sử dụng