Có 1 kết quả:

thai cát

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Tên tước quan, bên Mông Cổ chia ra bốn thứ để phong các con em nhà vua.