Có 1 kết quả:

hữu liệt

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quan võ. Thời xưa, khi chầu vua, quan võ đứng hàng bên phải, quan văn ở bên trái.
2. Bậc siêu quần.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Hàng bên phải, chỉ chức quan võ, vì thời xưa, khi chầu vua, quan võ đứng thành hàng ở bên phải, quan văn ở bên trái.