Có 1 kết quả:

hữu ngạn

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Bờ bên phải của dòng sông.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Bờ bên phải của dòng sông ( tính từ nguồn ).

Một số bài thơ có sử dụng