Có 1 kết quả:

hữu biên

1/1

hữu biên

giản thể

Từ điển phổ thông

bên phải, phía phải