Có 1 kết quả:

hữu biên

1/1

hữu biên

phồn thể

Từ điển phổ thông

bên phải, phía phải

Một số bài thơ có sử dụng