Có 1 kết quả:

phả trắc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Không lường được.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Khó biết. Không lường trước được.