Có 1 kết quả:

tư pháp

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cơ quan kiểm soát hoặc pháp viện y theo pháp luật mà xét xử.
2. Chức quan thời xưa, lo về hình phạt.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Noi theo luật lệ mà xét việc.