Có 1 kết quả:

ngật hoàn

1/1

ngật hoàn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ăn xong