Có 1 kết quả:

ngật thố

1/1

ngật thố

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ghen tỵ, ghen ghét