Có 1 kết quả:

các vị

1/1

các vị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

tất cả mọi người

Từ điển trích dẫn

1. Các ngài, các ông. ◎Như: “các vị độc giả” 各位讀者. ☆Tương tự: “liệt vị” 列位, “chư quân” 諸君, “chư vị” 諸位.