Có 1 kết quả:

các quốc

1/1

các quốc

giản thể

Từ điển phổ thông

mỗi nước, từng nước