Có 1 kết quả:

các chủng

1/1

các chủng

phồn thể

Từ điển phổ thông

mỗi loại, mọi loài