Có 1 kết quả:

hợp đồng

1/1

hợp đồng

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hợp đồng, giao kèo

Từ điển trích dẫn

1. Khế ước, giao kèo.
2. Đồng tâm hợp lực. ◇Sử Kí 史記: “Thượng hạ hợp đồng, khả dĩ trường cửu” 上下合同, 可以長久 (Quyển bát thập thất, Lí Tư truyện 李斯傳) Trên dưới đồng tâm hợp lực, thì có thể được lâu dài.
3. Hội họp.
4. Tương đồng.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tờ giấy làm bằng, ghi sự thoả thuận của đôi bên về việc gì.