Có 1 kết quả:

hợp thức hoá

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Làm cho trở thành đúng cách, để được nhìn nhận.