Có 1 kết quả:

hợp ý

1/1

hợp ý

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

hợp ý, vừa ý

Một số bài thơ có sử dụng