Có 1 kết quả:

hợp quần

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp lại thành bầy.