Có 1 kết quả:

hợp chúng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Họp đông người để mưu việc.