Có 1 kết quả:

hợp chúng quốc

1/1

Từ điển trích dẫn

1. “Mĩ-lợi-kiên Hợp Chúng quốc” 美利堅合眾國 (United States of America).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quốc gia bao gồm nhiều quốc gia nhỏ ( United states ). Ta có người gọi là Hợp chủng quốc.