Có 1 kết quả:

cát sự

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Việc tốt lành ( việc tế lễ cưới hỏi… ).

Một số bài thơ có sử dụng