Có 1 kết quả:

cát tín

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tin lành, tin vui.