Có 1 kết quả:

cát thổ

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Đất lành, nơi ở đã được lựa chọn bởi bói toán.

Một số bài thơ có sử dụng