Có 1 kết quả:

cát mộng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Giấc mơ tốt lành, được coi như báo việc lành.

Một số bài thơ có sử dụng