Có 1 kết quả:

cát phục

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Quần áo tốt lành, tức quần áo thường ngày, được mặc lại khi hết tang (vì quần áo tang gọi là “hung phục” 凶服).

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Quần áo tốt lành, tức quần áo thường ngày, được mặc lại khi hết tang ( vì quần áo tang gọi là Hung phục ).