Có 1 kết quả:

cát táng

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cải táng, bốc mã rửa xương người chết để chôn lại vĩnh viễn, đó việc chôn cất tốt lành ( trái với đám ma, gọi là Hung táng ).