Có 1 kết quả:

cát âm

1/1

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Tiếng lành. Chẳng hạn tiếng chim khách báo hiệu. Cũng như Cát thanh.