Có 1 kết quả:

đồng vị

1/1

đồng vị

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

ngang hàng nhau