Có 1 kết quả:

đồng cư

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cùng ở một nơi, cùng nhau sinh sống. ◇Tấn Thư 晉書: “Ngu ngũ thế đồng cư, khuê môn ung mục” 虞五世同居, 閨門邕穆 (Tang Ngu truyện 桑虞傳) (Tang) Ngu năm đời sống chung, trong nhà hòa mục.
2. Vợ chồng cùng sinh sống với nhau. § Trên pháp luật vợ chồng “đồng cư” tất có cùng nghĩa vụ. ◇Sơ khắc phách án kinh kì 初刻拍案驚奇: “Tao khang chi thê, đồng cư bần tiện đa thì” 糟糠之妻, 同居貧賤多時 (Quyển nhị thập thất).
3. Tục chỉ nam nữ kết hợp bất hợp pháp ăn ở sinh sống với nhau. ◎Như: “tuy nhiên xã hội phong khí dĩ ngận khai phóng, đãn nam nữ đồng cư bất hôn, nhưng bất vi xã hội sở tiếp nạp” 雖然社會風氣已很開放, 但男女同居不婚, 仍不為社會所接納.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cùng ở chung với nhau. Cùng ở một nhà.

Một số bài thơ có sử dụng