Có 1 kết quả:

đồng tâm

1/1

Từ điển trích dẫn

1. Cùng một lòng. ◇Dịch Kinh 易經: “Nhị nhân đồng tâm, kì lợi đoạn kim” 二人同心, 其利斷金 (Hệ từ thượng 繫辭上) Hai người mà cùng một lòng thì sức mạnh bẻ gãy được kim loại.
2. Chí đồng đạo hợp. ◇Lí Đức Dụ 李德裕: “Quân bất kiến tích thì đồng tâm nhân, hóa tác uyên ương điểu” 君不見昔時同心人, 化作鴛鴦鳥 (Uyên ương thiên 鴛鴦篇).
3. Tri kỉ. ◇Vương Duy 王維: “Trí tửu Trường An đạo, Đồng tâm dữ ngã vi” 置酒長安道, 同心與我違 (Tống Kì Vô Tiềm lạc đệ hoàn hương 送綦毋潛落第還鄉) Đặt tiệc rượu trên đường Trường An, (Người) tri kỉ cùng tôi chia lìa.
4. Có cùng lí tưởng, tâm nguyện.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Cùng một lòng.

Một số bài thơ có sử dụng