Có 1 kết quả:

đồng kỳ

1/1

đồng kỳ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

cùng kỳ (so sánh giữa 2 năm)