Có 1 kết quả:

đồng bộ

1/1

đồng bộ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

đồng bộ